Get Adobe Flash player

postheadericon ฝ่ายอนุศาสนาจารย์

             มีหน้าที่เสนอแนะ ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ศีลธรรม และขวัญของกำลังพล รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับศาสนกิจ
กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

 

postheadericon บุคลากร

 


น.ท.เลิศชลิศ ลิ้มสุคนธ์ทิพย์
อศจ.ฝอศจ.บก.สอ.รฝ.


 
 
พ.จ.อ.ประภาส แหยมโต
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝอศจ.บก.สอ.รฝ.

 
 
จ.ท.นนท์ธวัช สมิตร
เสมียน ฝอศจ.บก.สอ.รฝ.