Get Adobe Flash player

postheadericon ฝ่ายการเงิน

           มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การตรวจรับ-จ่ายเงินจากบัญชี การเก็บรักษาเงินบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่นๆในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ

 

postheadericon บุคลากร

 
 

น.ท.อนุ ส่งเสมอ
หน.นกง.ฝกง.บก.สอ.รฝ.

 


ร.อ.หญิง ณัฐฐ์ศศิ ศิริพันธุ์
รรก.นบช.ฝกง.บก.สอ.รฝ.


ร.ท.พิเชษฐ์ จันทร์เกตุ
นรง.ฝกง.บก.สอ.รฝ.ร.ต.วรายุทธ เสกรัมย์
นคบ.ฝกง.บก.สอ.รฝ.


พ.จ.อ.ทรงพล โลหิตอุ่น
เสมียนการเงิน ฝกง.บก.สอ.รฝ.


พ.จ.ท.ธารณ ธรรมวาจา
เสมียนการเงิน ฝกง.บก.สอ.รฝ.

พ.จ.ต.หญิง จริยาภรณ์ ภูทองล้อม
เสมียนการเงิน ฝกง.บก.สอ.รฝ.

จ.อ.ศรัณยู ญาณอภิมนตรี
เสมียนการเงิน ฝกง.บก.สอ.รฝ.

จ.อ.หญิง อธิตา สุขเกษม
เสมียนการเงิน ฝกง.บก.สอ.รฝ.


จ.ท.นิติธร จันทโชติ
เสมียนการเงิน ฝกง.บก.สอ.รฝ.

จ.ท.ธีรวัต บรรเทิงพฤกษ์
เสมียนการเงิน ฝกง.บก.สอ.รฝ.
 


น.ส.ณิชาภัทร ดวงแก้ว
พนักงาน