Get Adobe Flash player

ฝ่ายยุทธการ

          มีหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะในกิจการด้านยุทธการและการฝึก จัดทำคำสั่งยุทธการและคำสั่งปฏิบัติการ อำนวยการประสานงานและกำกับด้านยุทธการและการฝึกให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและคำสั่ง

 

บุคลากร

 
น.ท.คมสันต์ ต๊อดแก้ว
หน.ฝยก.บก.สอ.รฝ.


น.ท.ชรันทร์ หาญนอก
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝยก.บก.สอ.รฝ.

 

น.ต.นที วงษ์กำปั่น
ทช.หน.ฝยก.ภาคพื้น ฝยก.บก.สอ.รฝ.


น.ต.กมล มากสกุล
ประจำ ฝยก.บก.สอ.รฝ.

ร.อ.บุญเสริม คำสุข
ประจำ ฝยก.บก.สอ.รฝ.ร.อ.สมพงษ์ เปลื้องกลาง
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝยก.บก.สอ.รฝ.

ร.ต.อภิชาติ นุชวงษ์
เจ้าหน้าที่ ฝยก.บก.สอ.รฝ.


พ.จ.อ.สัมพันธ์ มิ่งแม้น
เสมียน ฝยก.บก.สอ.รฝ.

พ.จ.อ.เดชา เสือทอง
เสมียน ฝยก.บก.สอ.รฝ.


จ.อ.ยศธนา ลำเจียก
เสมียน ฝยก.บก.สอ.รฝ.


จ.อ.ศรัญญู เสนาช่วย
เสมียน ฝยก.บก.สอ.รฝ.

จ.อ.กิตติพงษ์ เกิดจิ๋ว
จนท.ยุทธการ ฝยก.ยก.สอ.รฝ.
.
จ.อ.จิรยุทธ เงาดำ
เสมียน ฝกย.ยก.สอ.รฝ

จ.อ.ดัสกร มาเดช
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝ่าย ยก.สอ.รฝ

จ.ท.ธนจักร อินสุ่ม
เสมียน ฝ่าย ยก.สอ.รฝ

จ.ท.สิรวิชญ์ พิมพ์หนองหว้า
เสมียน ฝ่าย ยก.สอ.รฝ