Get Adobe Flash player
หน้าที่และบุคลากร | เรื่องที่ควรทราบ |

postheadericon ฝ่ายพลาธิการ

        มีหน้าที่ เสนอแนะ กำกับดูแลเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการการเบิก การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่ายยุทธภัณฑ์สายพลาธิการ

postheadericon บุคลากร

 
น.ท.คธาวุธ ประดาอินทร์
หน.ฝพธ.บก.สอ.รฝ.

 

ร.อ.อนุรักษ์ สวนศรี
นพธ.ฝพธ.บก.สอ.รฝ.พ.จ.อ.สุชาติ สังข์เศรษฐี
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝพธ.บก.สอ.รฝ.

พ.จ.อ.ธนาวิล อินทสุวรรณ์
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝพธ.บก.สอ.รฝ.


พ.จ.อ.ศุภากร เชียงสวนจิก
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝพธ.บก.สอ.รฝ.

จ.อ.นพพร พันธุ์นุ่น
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝพธ.บก.สอ.รฝ.


จ.อ.วชิรวิทย์ บุญมาก
เสมียน ฝพธ.บก.สอ.รฝ.

จ.อ.อมรเทพ พัฒเสมา
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝพธ.บก.สอ.รฝ.