Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 คำสั่ง ทร. ที่ ๔๙/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหน่วยเพื่อให้คะแนนเพิ่มแก่นายทหารประทวนที่สอบเลื่อนฐานะ         

 คำสั่ง กห. ที่ ๓๕๒/๒๕๕๖ เรื่อง เครื่องหมายแสดงความสามารถทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง   

 คำสั่ง สอ.รฝ. ที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจและกวดขันวินัยกำลังพล สังกัด สอ.รฝ.   

 คะแนนเพิ่มพิเศษแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการสอบประจำปี ๒๕๖๑   

 คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า   

 คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ   

 คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล   

 คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกท่าอาวุธปืนเล็กสั้น ไมโครทาโวร์ และอาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม 4 เอ 1   

 

 

เอกสารการสอบเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ สอ.รฝ.

 


 คำสั่ง ทร.(ฉ.) ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ    

 แผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (หลักนิยม) 

 แผนบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๔   

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  

 บันทึก ฝกร.ศบภ.ทร. เรื่อง ขออนุมัติแจกจ่าย แผนบรรเทาสาธารณภัย กห.๒๕๕๘   

 พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐   

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖