Get Adobe Flash player

ฝ่ายพระธรรมนูญ

          มีหน้าที่สืบสวน สอบสวนคดี เสนอความเห็นทางกฏหมายปกครอง และการวิฉัยตรวจร่างสัญญาต่างๆของทางราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บุคลากร

 
น.ท.สุรเชษฐ์ สุจารี
นธน.ฝธน.บก.สอ.รฝ.

 


ร.ท.อนุสรณ์ นครชัย
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝธน.บก.สอ.รฝ.พ.จ.อ.คำรพ บุญคง
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝธน.บก.สอ.รฝ.

พ.จ.อ.ชุติพล ดิฐวีรเดช
เสมียน ฝธน.บก.สอ.รฝ


จ.ต.ภาณุพงษ์ ทิพย์สุข
เสมียน ฝธน.บก.สอ.รฝ.