Get Adobe Flash player

       มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงานและกำกับการเกี่ยวกับแผนงาน งานโครงการและงบประมาณ รวบรวมความต้องการ จัดทำ จัดสรร ปรับแต่งงบประมาณ  ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการ เเละติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ  รวมทั้งสถิติที่เกี่ยวข้อง

 

 

น.ท.บรรเจิด บุญก่อ
นงป.ฝงป.บก.สอ.รฝ.

 


ร.ท.สุระพงษ์ อุ้ยโพนทอง
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝงป.บก.สอ.รฝ.

ร.ต.เสน่ห์ อมรสิทธิ์
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝงป.บก.สอ.รฝ.


พ.จ.อ.ไพฑูรย์ สวยศรี
ช่วยปฏิบัติราชการ ฝงป.บก.สอ.รฝ.

พ.จ.อ.ชนาณัฏฐ์ ฤกษ์ศรี
เสมียน ฝงป.บก.สอ.รฝ.

จ.อ.กิตติภพ ศรีเจริญนวพล
เสมียน ฝงป.บก.สอ.รฝ.

จ.ท.ณภัทร ไพรโสภา
เสมียน ฝงป.บก.สอ.รฝ.